Konsumentrådet

SSR Konsumentråd bildades 1990 för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet. För att kunna göra detta får SSR Konsumentråd en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

Från början arbetade SSR Konsumentråd för konsumenternas intressen, men sedan år 2000 har kretsen av användare vidgats. Enligt regeringsuppdraget ska SSR Konsumentråd främja inflytandet från ideella organisationer, såsom konsument-, arbetstagar- och miljöorganisationer.

Rådets uppgifter är att:

  • öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
  • stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
  • följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
  • delta i internationellt samarbete